Wat is een balansrekening?

Wat is een balansrekening?

De balans rekening rapporteert de financiële conditie van jouw onderneming op een bepaald tijdstip. Oftewel het geeft een weergave van de huidige bedragen per balanspost op een gekozen moment. Dit staat in contrast met de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht.
Een balansrekening heeft de volgende opzet: bezittingen = schulden + eigen vermogen, de formule is dus altijd in evenwicht. De formule heet ook wel de accounting formule, omdat alle accounting informatie systemen op basis van deze formule zijn gebaseerd. In de Nederlandse accounting wordt de formule ook anders benoemd, dan heb je Activa (bezittingen) vs Passiva (schulden + eigen vermogen).

Wat is de opzet van een balansrekening?

De balansrekening bestaat eerst uit de activa (bezittingen) kant. Hierin zitten twee categorieën, de vaste en vlottende activa.

Vaste activa

Dit zijn bezittingen van een bedrijf die langer dan een jaar worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. Deze worden nog verder onderscheden in Immateriële vaste activa (goodwill), materiële vaste activa (gebouwen) en financiële vaste activa (deelnemingen).

Vlottende activa

Zijn tijdelijke goederen die gebruikt worden in het productieproces. Hieronder vallen voorraden, debiteuren en liquide middelen.

Passiva

Het tweede gedeelte van de balansrekening is de Passiva kant, dit bestaat het eigen vermogen en de schulden van een onderneming

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen vallen de winst reserves en het geïnvesteerde vermogen van de eigenaar/eigenaren dit is in een BV/NV het aandelenkapitaal.

Schulden

De drie categorieën hiervoor zijn de voorzieningen, korte en langlopende schulden.

Waarvoor dient een balansrekening?

Een balansrekening zorgt ervoor dat je aan het einde van het jaar inzicht hebt in de stand van zaken omtrent jouw onderneming. Je kunt in één oog opslag zien wat de verschillen met vorig jaar waren en een strategie samenstellen voor het aankomend jaar.